Stu Nicholls | CSSplay | Professional series drop#2
www.manodienynas.lt

PATVIRTINTA

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir

Vladimiro Zubovų mokyklos

direktoriaus 2016 m. vasario 18  d. įsakymu Nr.V-30

 

 

ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS 

LANKOMUMO KONTROLĖS SISTEMOS APRAŠAS

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos mokinių pamokų lankomumo kontrolės tvarkos sistema (toliau – Sistema) reglamentuoja klasių vadovų, dalykų mokytojų, socialinio pedagogo veiklą siekiant stebėti ir analizuoti pamokų nelankymo problemas, taikyti prevencines priemones.
  2. Sistema skelbiama mokyklos internetiniame puslapyje.
  3. Mokinys, praleidęs 50% dalykui skirtų pamokų ir iki pusmečio pabaigos neatsiskaitęs, laikomas nesimokęs to dalyko ir yra neatestuojamas. 
  4. Į vengiančių lankyti mokyklą ir linkusių praleidinėti pamokas grupę patenkantys mokiniai priskiriami rizikos grupei, jiems skiriama nuolatinė kontrolė, pagalba.

 

II. LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA

 

5. Dalykų mokytojai:

5.1. praleistas pamokas elektroniniame dienyne žymi raide ,,n“, o vėlavimą į pamoką raide ,,p“.

5.2. pradžioje pamokos mokytojas privalo išsiaiškinti mokinio neatvykimo priežastį (ar jis neatvyko į mokyklą, ar savavališkai pasišalino tik iš jo pamokos);

5.3. apie savavališkai tik iš jo pamokos išėjusį mokinį mokytojas iš karto informuoja  klasės vadovą arba socialinį pedagogą (jei negali susisiekti su klasės vadovu).

6. Klasės vadovas:

6.1. kiekvienam mėnesiui pasibaigus per 3 darbo dienas el. dienyne pateisina mokinių praleistas pamokas pagal turimus dokumentus;

6.2. išsiaiškina auklėtinio neatvykimo į mokyklą priežastį (pokalbis telefonu su mokinio tėvais (globėjais);

6.3. mokiniui neatvykus į mokyklą 3 dienas iš eilės, kai tėvai (globėjai) apie tai nepranešė, išsiaiškina neatvykimo priežastis ir, esant reikalui,  informuoja socialinį pedagogą;

6.4. gavęs informaciją iš dalyko  mokytojo, kad jo auklėtinis savavališkai pasišalino iš pamokos, nedelsiant apie tai informuoja mokinio tėvus(globėjus);

6.5. tėvai (globėjai) gavę klasės vadovo informaciją apie vaiko (globotinio) pasišalinimą iš pamokos( -ų), prisiima atsakomybę už jo saugumą;

6.6. kiekvienam mėnesiui pasibaigus per 3 darbo dienas auklėjamosios klasės  ataskaitą apie lankomumą pateikia soc. pedagogui;

6.7. parengia ir pateikia mokyklos pedagogų tarybos posėdyje ataskaitą apie auklėjamosios klasės mokinių lankomumą ir taiktyas prevencines priemones pasibaigus pusmečiams;

6.8. klasės tėvų susirinkimuose su ataskaitomis supažindina moksleivių tėvus.

7. Mokinio tėvai (globėjai):

7.1. pirmąją  neatvykimo į mokyklą dieną tėvai (globėjai) informuoja  klasės vadovą apie vaiko neatvykimą ir nurodo priežastį (telefonu, SMS žinute, el. paštu ar žinute el. dienyne);

7.2. pirmąją dieną atvykęs į mokyklą mokinys privalo pateikti klasės vadovui praleistų pamokų pateisinąmąjį dokumentą;

7.3. tėvams (globėjams) be labai svarbios priežasties nerekomenduojama organizuoti vaikui išvykų (apsilankymų pas gydytojus, reikalų tvarkymo) pamokų metu. Jei atsiranda tokia būtinybė, mokinio praleistos pamokos gali būti pateisinamos tik iš anksto apie tai informavus klasės vadovą;

7.4. tėvai (globėjai) iš anksto suplanavę kelionę ugdymo proceso metu, parašo prašymą mokyklos direktoriui dėl praleistų pamokų pateisinimo. Prašymą suderina su klasės vadovu ir mokyklos direktorium.

8. Mokyklos socialinis pedagogas:

8.1. rengia informaciją apie mokyklos nelankančius mokinius, aiškinasi ir analizuoja mokyklos nelankymo priežastis, planuoja socialinės pagalbos teikimą vaikui, siekiant, kad mokinys lankytų pamokas;

8.2. gavęs informaciją iš dalyko mokytojo, kad mokinys savavališkai pasišalino iš pamokos, nedelsiant apie tai informuoja mokinio tėvus (globėjus);

8.3 inicijuoja mokinio, praleidusio be pateisinamos priežasties 12 pamokų, svarstymą mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdyje, pedagogų tarybos posėdyje;

8.4. apie mokyklos nelankančius mokinius informuoja Šiaulių r. VTAS, savivaldybės administracijos VGK;

8.5. bendradarbiauja su klasių vadovais,  mokytojais, administracija, Ginkūnų ir Kairių seniūnijų socialiniais darbuotojais.

9. Mokyklos pedagogų taryba:

9.1. pasibaigus pusmečiui analizuoja mokinių pažangumo, pamokų praleidinėjimo pokyčius ir priima atitinkamus nutarimus padėčiai gerinti;

9.2. siūlo pedagoginę-psichologinę pagalbą, kitą mokymosi formą mokyklos nelankančiam mokiniui.

 

III. PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI

 

10. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis:

10.1. dėl mokinio ligos:

10.2. mokiniui pristačius medicininę pažymą iš gydytojo apie ligą, jei sirgo daugiau nei tris dienas;

10.3. gavus iš tėvų (globėjų) pateisinamą raštelį ne daugiau kaip už tris dėl ligos praleistas dienas (vieną kartą per mėnesį, bet ne daugiau kaip 10 d. per pusmetį);

10.4. dėl tikslinių iškvietimų (į policijos komisariatą, VTAS, PPT, į teismą);

10.5. kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių mokiniai;

10.6. kai oro temperatūra yra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali neiti 6-10 klasių mokiniai;

10.7. dėl autobuso, vežančio mokinius į mokyklą, gedimo, neatvykimo ar vėlavimo;

10.8. kai mokinys atstovauja mokyklai (rajonui) respublikiniuose, regioniniuose, rajono, miesto ar mokyklos organizuojamuose konkursuose, olimpiadose, konferencijose, sporto varžybose ir pan.); galioja švietimo įstaigų, visuomeninių organizacijų dokumentai, mokyklos mokytojų, siuntusių mokinį į konkursus, olimpiadas, varžybas ir kitus ugdymo renginius, pažymos ar sąrašai, patvirtinti vieno iš mokyklos vadovo;

10.9. dėl svarbių šeimos aplinkybių (dėl šeimos švenčių, artimųjų ligos, mirties ir pan.), su tėvais išvykus į pažintinę (poilsinę):

10.9.1 jei mokinys išvyksta kelioms dienoms į pažintinę / poilsinę kelionę pamokų metu, jis įsipareigoja savarankiškai išmokti praleistas temas. Jei išvykimo metu buvo rašomas kontrolinis darbas, mokiniui taikoma „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos apraše“ numatyta atsiskaitymo už praleistus kontrolinius darbus tvarka. Dėl išvykų su tėvais praleistos pamokos skaičiuojamos, kaip praleistos dėl kitų priežasčių.

 

 

IV. LANKOMUMO NELANKYMO PREVENCIJA

 

11. Klasės vadovas:

11.1. siekia, kad klasės mokiniai lankytų pamokas ir ateitų į jas laiku;

11.2. klasės mokinius ir tėvus supažindina  su pamokų lankomumo tvarka;

11.3. su mokiniu išsiaiškina vėlavimų arba neatvykimo į pamokas priežastis, o reikalui esant pasitelkia į pagalbą mokyklos socialinį pedagogą;

11.4. jei mokinys per mėnesį praleidžia daugiau kaip 1 dieną be pateisinamos priežasties arba pavėluoja daugiau kaip 5 kartus:

11.4.1. inicijuoja mokinio ir socialinio pedagogo pokalbį, kur kartu aptaria galimus veiksmus dėl pamokų lankymo laiku;

11.4.2. informuoja mokinio tėvus, jei mokinys be pateisinamos priežasties nedalyvavo pamokose visą dieną ar nuolatos praleidinėja pamokas;

11.4.3. mokiniui skiriamas susitartas pasitikėjimo laikotarpis, kurio metu socialinis pedagogas stebi pamokų lankymą;

12. Klasės vadovas, suderinęs  su socialiniu pedagogu,  teikia Vaiko gerovės komisijai siūlymą svarstymui ir mokyklos direkturiui dėl drausminės nuobaudos skyrimo:

12.1.  įspėjimas direktoriaus įsakymu, informuojant tėvus (globėjus),  jei mokinys be pateisinamos priežasties praleido 12 pamokų per pusmetį ir / arba pavėlavo 10 kartų.

12.2. papeikimas direktoriaus įsakymu, informuojant tėvus (globėjus), jei mokinys be pateisinamos priežasties praleido 16-30 pamokų per pusmetį ar pavėlavo daugiau nei 30 kartų;

 12.3. griežtas papeikimas direktoriaus įsakymu, informuojant tėvus (globėjus), jei mokinys be pateisinamos priežasties praleido daugiau nei 30 pamokų;

12.4. Vaiko gerovės komisijos siūlymu mokiniui gali būti rekomenduojama kita mokymosi įstaiga arba mokymosi sutarties nutraukimas (mokiniams, turintiems 16 m.).

13. Socialinis pedagogas raštu informuoja mokinio tėvus (globėjus), esant reikalui, informuoja atsakingas institucijas, jei mokinys per mėnesį praleidžia 50% pamokų be pateisinamos priežasties.

 

V.SKATINIMAI

 

14. Už pavyzdingą pamokų lankymą mokiniai skatinami pagal mokyklos mokinių skatinimo tvarką:

14.1. padėkos raštu;

14.2. padėka tėvams;

14.3. esant galimybei, organizuojamomis išvykomis.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Su Sistema mokslo metų pradžioje mokinius pasirašytinai supažindina klasės vadovas.

16. Sistemos priežiūrą vykdo mokyklos direktoriaus įpavaduotojas ugdymui.

17. Sistema gali būti keičiama, papildoma, keičiantis įstatymams, keičiant mokyklos darbo organizavimą.

18. Sistema skelbiama viešai interneto tinklalapyje.

© Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.