Stu Nicholls | CSSplay | Professional series drop#2
www.manodienynas.lt

ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS

MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS

2014-08-29

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos mokinio  uniformos dėvėjimo taisyklės nustato mokinio uniformos dėvėjimo tvarką.

1.2. Mokinio uniforma –  vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos mokyklai, jos tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.

 

2. MOKINIO UNIFORMA

 Mokinio uniforma – tai pilkos spalvos, nustatyto modelio žaketas. 

 

3. MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMAS

3.1. Visi 1-10 klasių mokiniai privalo kasdien vilkėti tvarkinga mokinio uniforma su ženkleliu/logotipu.

3.2. Negalima uniformos puošti segėmis, grandinėlėmis bei kitais aksesuarais, keisti uniformos modelį.

3.3. Mokiniai privalo dėvėti uniformą:

3.3.1. mokyklos šventėse;

3.3.2. atstovaudami mokyklai oficialiuose renginiuose (olimpiadose, konkursuose, šventėse, susitikimuose ir pan.) mieste, rajone, apskrityje, regione ar respublikoje;

3.3.3. kitais direktoriaus įsakymu nustatytais atvejais.

3.4. Mokinio uniformos dėvėti neprivaloma:

3.4.1. per neformalaus ugdymo užsiėmimus;

3.4.2. mokyklos poilsio vakaruose, diskotekose ir kituose renginiuose;

3.4.3. išvykose ir ekskursijose, jeigu dėvėti mokinio uniformą nenurodo išvykos/ekskursijos vadovas dėl ekskursijos metu vyksiančių oficialių susitikimų ar renginių.

3.4.4. sutrikus sveikatai ar dėl kitų nenumatytų aplinkybių (negalėdamas kurį laiką dėvėti uniformos, mokinys rašo motyvuotą prašymą direktoriui).

3.4.5. penktadieniais.

 

4. UNIFORMOS ĮSIGIJIMO IR PERDAVIMO KITIEMS MOKINIAMS SĄLYGOS

4.1. Mokinio  uniforma įsigyjama mokinių tėvų / globėjų lėšomis.

4.2. Mokiniai, ketinantys mokytis pirmoje mokyklos klasėje, privalo per rugsėjo mėnesį įsigyti mokinio uniformą.

4.3. Mokiniai, priimti į mokyklą prasidėjus mokslo metams, privalo įsigyti mokinio uniformą, o iki uniformos įsigijimo dėvi artimos mokinio uniformos spalvai žaketą.

4.4. Išvykstantys į kitas mokyklas ar baigę mokyklą mokiniai gali padovanoti ar parduoti mokinio uniformą jaunesniųjų mokyklos klasių mokiniams.

 

5. MOKINIO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Visi mokiniai privalo laikytis šių mokinio uniformos dėvėjimo taisyklių.

5.2. Mokiniai, nesilaikantys šių taisyklių, perspėjami žodžiu, informuojami tėvai/globėjai.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 Šios taisyklės gali būti keičiamos mokyklos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į mokyklos savivaldos institucijų pasiūlymus.

 

© Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.